Ce spune legea despre Euri, Droguri si alte substante interzise

Capitolul I

Dispozitii generale

Art.1. În prezenta lege termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:
a) substante aflate sub control national – drogurile si precursorii înscrisi în tabelele-anexă nr.I-IV care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin ordonantă de urgentă a Guvernului, prin înscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătătii;
b) droguri – plantele si substantele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care contin asemenea plante si substante, înscrise în tabelele nr.I-III;
c) droguri de mare risc – drogurile înscrise în tabelele nr.I si II;
d) droguri de risc – drogurile înscrise în tabelul nr.III;
e) precursori – substantele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr.IV;
f) inhalanti chimici toxici – substantele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătătii;
g) consum ilicit de droguri – consumul de droguri aflate sub control national, fără prescriptie medicală;
h) toxicoman – persoana care se află în stare de dependentă fizică si/sau psihică cauzată de consumul de droguri, constatată de una dintre unitătile sanitare stabilite în acest sens de Ministerul Sănătătii;
i) cura de dezintoxicare si supravegherea medicală – măsurile ce pot fi luate pentru înlăturarea dependentei fizice si/sau psihice fată de droguri;
j) livrarea supravegheată – metoda folosită de institutiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea si sub controlul procurorului, care constă în permiterea trecerii sau circulatiei pe teritoriul tării de droguri ori precursori, suspecti de a fi expediati ilegal, sau de substante care au înlocuit drogurile ori precursorii, în scopul descoperirii activitătilor infractionale si al identificării persoanelor implicate în aceste activităti;
k) investigatori acoperiti – politisti special desemnati să efectueze, cu autorizarea procurorului, investigatii în vederea strângerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea făptuitorilor si acte premergătoare, sub o altă identitate decât cea reală, atribuită pentru o perioadă determinată.

Capitolul II

Sanctionarea traficului si a altor operatiuni ilicite cu substante aflate sub control national

Art.2. – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art.3. – (1) Introducerea sau scoaterea din tară, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art.4. – Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau detinerea de droguri pentru consum propriu, fără drept, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Art.5. – Punerea la dispozitie, cu stiintă, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinte sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseste cu închisoare de la 3 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Art.6. – (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intentie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si eliberarea sau obtinerea, cu intentie, de droguri de mare risc, pe baza unei retete medicale prescrise în conditiile prevăzute la alin.(1) sau a unei retete medicale falsificate.

Art.7. – Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara conditiilor legale, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.

Art.8. – Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanti chimici toxici unui minor, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art.9. – Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpărarea sau detinerea de precursori, echipamente ori materiale, în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de droguri de mare risc, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art.10. – Organizarea, conducerea sau finantarea faptelor prevăzute la art.2-9 se pedepseste cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani.

Art.11. – (1) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de executare, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amendă.
Art.12. – (1) Se pedepsesc cu detentiunea pe viată sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi faptele prevăzute la art.2, 3 si 5, dacă persoana care le-a săvârsit face parte dintr-o organizatie sau asociatie ori dintr-un grup de cel putin 3 persoane, cu structuri determinate si care sunt constituite în scopul comiterii acelor fapte si al obtinerii de beneficii materiale sau alte foloase ilicite.
(2) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani faptele prevăzute la art.4, 6, 7, 9 si 11, dacă au fost săvârsite în conditiile prevăzute la alin.(1).
(3) În cazul infractiunilor prevăzute la alin. (1) si (2), dacă faptele au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detentiunea pe viată sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art.13. – (1) Tentativa la infractiunile prevăzute la art.2-7, la art.9 si 10 se pedepseste.
(2) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea comiterii infractiunilor prevăzute la alin.(1)

Art.14. – Cu privire la infractiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situatiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstante agravante următoarele situatii:
a)persoana care a comis infractiunea îndeplinea o functie ce implică exercitiul autoritătii publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei functii;
b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atributii în lupta împotriva drogurilor;
c)drogurile au fost trimise si livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate în cură de dezintoxicare sau sub supraveghere medicală ori s-au efectuat alte asemenea activităti interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o institutie sau unitate medicală, de învătământ, militară, loc de detentie, centre de asistentă socială, de reeducare sau institutie medical-educativă, locuri în care elevii, studentii si tinerii desfăsoară activităti educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;
d) folosirea minorilor în săvârsirea faptelor prevăzute la art.2-11;
e)drogurile au fost amestecate cu alte substante care le-au mărit pericolul pentru viata si integritatea persoanelor.
Art.15. – Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denuntă autoritătilor competente participarea sa la o asociatie sau întelegere în vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevăzute la art.2-10, permitând astfel identificarea si tragerea la răspundere penală a celorlalti participanti.
Art.16. – Persoana care a comis una dintre infractiunile prevăzute la art.2-10, iar în timpul urmăririi penale denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit infractiuni legate de droguri, beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.
Art.17. – (1) Drogurile si alte bunuri care au făcut obiectul infractiunilor prevăzute la art.2-10 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor si a altor bunuri prevăzute la alin.(1).

Art.18. – (1) Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.
(2) Sunt exceptate de la distrugere:
a)medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unitătilor spitalicesti, după avizul prealabil al Directiei farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii;
b) plantele si substantele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în functie de natura acestora, care au fost remise unui agent economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;
c)unele cantităti corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic si de cercetare stiintifică sau au fost remise institutiilor care detin câini si alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea si mentinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.

(3) Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o comisie formată din câte un reprezentant al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, al Ministerului Sănătătii – Directia farmaceutică, al Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, un specialist din cadrul formatiunii centrale de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Politiei si gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiasi unităti.
Art.19. – În cazul în care un toxicoman este condamnat pentru săvârsirea unei infractiuni, se aplică în mod corespunzător dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedură penală.

Capitolul III

Dispozitii procedurale

Art.20. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie poate autoriza, la solicitarea institutiilor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală a drogurilor, ori a precursorilor.

Art.21. – (1) Procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperiti pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor si obtinerea mijloacelor de probă, în situatii în care există indicii temeinice că a fost săvârsită sau că se pregăteste comiterea unei infractiuni, dintre cele prevăzute în prezenta lege.
(2) Autorizarea este dată în formă scrisă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile si poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăsi 30 de zile.
Art.22. – (1) Politistii din formatiunile de specialitate care actionează ca investigatori acoperiti, precum si colaboratorii acestora, pot procura droguri, substante chimice esentiale si precursori, cu autorizarea prealabilă a procurorului, în vederea descoperirii activitătilor infractionale si a identificării persoanelor implicate în astfel de activităti.
(2) Actele încheiate de politistii si colaboratorii acestora, prevăzuti la alin. (1), pot constitui mijloace de probă.

Art.23. – (1) Când sunt indicii temeinice că o persoană care pregăteste comiterea unei infractiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege, sau care a comis o asemenea infractiune foloseste sisteme de telecomunicatii sau informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces pe o perioadă determinată la aceste sisteme si să le supravegheze.
(2) Dispozitiile art. 911-915 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
Art.24.

Perchezitia se poate efectua în locurile în care sunt indicii că s-a comis ori că se pregăteste săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute în prezenta lege, cu respectarea dispozitiilor Codului de procedură penală.

Art.25. – (1) În cazul în care există indicii temeinice că o persoană transportă droguri ascunse în corpul său, pe baza consimtământului scris, organul de urmărire penală dispune efectuarea unor examene medicale, în vederea depistării acestora. În caz de refuz se va solicita autorizarea procurorului, care va mentiona si unitatea medicală ce urmează să efectueze aceste investigatii medicale.
(2) Actele consemnând rezultatul investigatiilor medicale, precum si cele privind modul în care acestea s-au efectuat se transmit de îndată procurorului sau, după caz, organului de urmărire penală care le-a solicitat.
Art.26. – Formatiunea centrală de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Politiei este unica formatiune care coordonează si centralizează toate datele care vizează drogurile, substantele chimice esentiale, precursorii si inhalantii chimici toxici.

Capitolul IV

Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri

Art.27. – (1) Consumul ilicit de droguri aflate sub control national, fără prescriptie medicală, este interzis pe teritoriul României.
(2) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control national este supusă, după caz, uneia dintre următoarele măsuri: cura de dezintoxicare sau supravegherea medicală.
(3) Măsurile prevăzute la alin.(2) sunt dispuse de una dintre unitătile medicale stabilite de Ministerul Sănătătii, pe baza unei expertize medico-legale.
(4) Decizia unitătii medicale poate fi atacată cu plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi are sediul unitatea medicală.
(5) Hotărârea judecătoriei poate fi atacată cu recurs.
Art.28. – (1) Cura de dezintoxicare se realizează în regim de spitalizare în una dintre unitătile medicale stabilite de Ministerul Sănătătii, care sunt obligate să verifice periodic oportunitatea continuării curei.
(2) Când nu este necesară cura de dezintoxicare, persoana este supusă supravegherii medicale într-o unitate medicală, publică sau privată, dintre cele stabilite de Ministerul Sănătătii, care aplică măsurile medicale necesare, tinând seama de starea de sănătate a persoanei, de personalitatea acesteia si de mediul social din care provine.
(3) Supravegherea medicală este asigurată în mod continuu sau temporar de o unitate dintre cele prevăzute la alin. (2), împreună cu o familie, o persoană sau o colectivitate, care prezintă aptitudinile necesare unei astfel de supravegheri.
(4) Cheltuielile ocazionate de cura de dezintoxicare sau de supravegherea medicală, precum si de efectuarea expertizei medico-legale sunt suportate de stat si, în functie de posibilitătile materiale, de către persoana în cauză, de familie sau de un organism privat, în conditiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului finantelor.
(5) Ministrul justitiei si ministrul sănătătii vor stabili printr-un ordin comun măsurile medicale si educative care vor fi aplicate toxicomanilor în penitenciare.

Art.29. – (1) Toxicomanii care se prezintă din proprie initiativă la o unitate medicală specializată sau la un dispensar, pentru a beneficia de tratament, pot cere confidentialitate.
(2) Toxicomanii care au beneficiat de un tratament în conditiile prevăzute la alin. (1) primesc, la cererea lor, câte un certificat nominal, în care se vor mentiona unitatea emitentă, datele de identificare a persoanei în cauză, durata si obiectul tratamentului, starea sănătătii la terminarea sau la întreruperea tratamentului.

Art.30. – Orice persoană care are cunostintă despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unitătile medicale stabilite de Ministerul Sănătătii, care va proceda conform legii.